NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM PAPRSEK

ADRESA: Štefánikova u čp. 654, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček

E- MAIL: dennicentrum@nasefarnost.cz

 

Vedoucí služby: Alena Poláčková (tel.: 733 593 655, e-mail: polackova@nasefarnost.cz)

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Nízkoprahového denního centra Paprsek je pomáhat mužům a ženám starším 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší, nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení.  Těmto osobám pomocí ambulantní služby nabízíme zázemí, sociální poradenství, podmínky pro osobní hygienu a stravu. V případě potřeby nabízíme také terénní formu služby - doprovody stávajícíh klientů na úřady apod. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem. Bezpečný vztah považujeme za jeden z předpokladů zdárné spolupráce při dosahování cílů, které si klient stanovil.

CÍLE SLUŽBY

Pomáhat klientům hledat řešení jejich nepříznivé životní situace a podporovat je při dosahování změny, které chtějí dosáhnout. Usilujeme o to, aby měl klient:

 • zajištěny základní životní potřeby (zázemí, hygiena, strava, praní ošacení, popř. výdej ošacení)
 • dostatek informací, aby se orientoval ve své stávající situaci (návazné služby, finanční zabezpečení, doklady)
 • povědomí, jak uplatňovat svá práva, oprávněné zájmy a osobní záležitosti (vztahové záležitosti, zaměstnání, bydlení)

Ve vztahu k veřejnosti usilujeme o:

 • informování a spolupráci s veřejností
 • minimalizování předsudků a negativního hodnocení osob bez domova
 • prevenci sociálně - patologických jevů
 • zmírňování negativních dopadů, které jsou spjaty s problematikou osob bez domova

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby starší 18 let, které jsou bez přístřeší, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení.

 

OTEVÍRACÍ DOBA od října do března:

PONDĚLÍ: 8.00 – 15.00

ÚTERÝ: ZAVŘENO

STŘEDA: 8.00 – 15.00

ČTVRTEK: 8.00 – 15.00

PÁTEK: 8.00 – 15.00

 

OTEVÍRACÍ DOBA  od dubna do září:

PONDĚLÍ: 9.00 – 14.00

ÚTERÝ: ZAVŘENO

STŘEDA: 9.00 – 14.00

ČTVRTEK: 9.00 – 14.00

PÁTEK: 9.00 – 14.00

 

OKAMŽITÁ KAPACITA SLUŽBY: 8 klientů

ZÁSADY SLUŽBY

 1. Dodržování lidské důstojnosti - zaměstnanci jsou vázáni Listinou základních práv a svobod, a to jak ve vztahu k uživatelům, tak ve vztahu k veřejnosti. Dále jsou zaměstnanci vázáni Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 2. Individuální určení potřeb uživatele – zaměstnanci v rámci individuálního plánování služby zjišťují, jaké jsou aktuální potřeby, přání a cíle uživatele, přičemž jsou schopni na tyto potřeby pružně reagovat. Klademe zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a respektujeme osobnostní předpoklady každého z nich. Na uživatele pohlížíme v souvislostech, nikoli pouze v dílčích aspektech.
 3. Podpora rozvoje samostatnosti a posílení sociálního začleňování – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytované službě, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu a využíval běžně dostupné veřejné služby.
 4. Motivace k překonání nepříznivé sociální situace – zaměstnanec se snaží vést rozhovor s klientem tak, aby klient získal náhled na svou situaci. Při zjišťování aktuálních potřeb, přání a cílů klienta se zajímá a poukazuje na to, co se klientovi již na cestě ke splnění jeho cíle podařilo, jakým způsobem se mu to podařilo, co a kdo mu při tom pomohl (zdroje klienta), přičemž tyto informace mohou být klientovi následně užitečné ke stanovení si malého kroku směrem k cíli.
 5. Svoboda volby - každý uživatel si sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli mohou pouze navrhnout nebo doporučit určitý postup a upozornit ho na případné důsledky jeho jednání.
 6. Mlčenlivost – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích a skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu svého povolání.
 7. Odbornost a týmová práce – klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemnou komunikaci (sdílení informací), koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 8. Rovný přístup ke všem uživatelům – dbáme na jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu