NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM PAPRSEK

ADRESA: Štefánikova u čp. 654, 278 01 Kralupy nad Vltavou - Lobeček

E- MAIL: dennicentrum@nasefarnost.cz

 

Sociální pracovnice: Bc. Kateřina Schovancová (tel.: 733 593 655, e-mail: schovancova@nasefarnost.cz)

Pracovnice v sociálních službách: Veronika Honzů (e-mail: honzu@nasefarnost.cz)

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním Nízkoprahového denního centra Paprsek je pomáhat mužům a ženám starším 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší, nebo jsou ohroženi ztrátou bydlení.  Těmto osobám pomocí ambulantní služby nabízíme zázemí, sociální poradenství, podmínky pro osobní hygienu a stravu. V případě potřeby nabízíme také terénní formu služby - doprovody stávajícíh klientů na úřady apod. Usilujeme o navázání bezpečného vztahu mezi klientem a pracovníkem. Bezpečný vztah považujeme za jeden z předpokladů zdárné spolupráce při dosahování cílů, které si klient stanovil.

CÍLE SLUŽBY

Pomáhat klientům hledat řešení jejich nepříznivé životní situace a podporovat je při dosahování změny, které chtějí dosáhnout. Usilujeme o to, aby měl klient:

 • zajištěny základní životní potřeby (zázemí, hygiena, strava, praní ošacení, popř. výdej ošacení)
 • dostatek informací, aby se orientoval ve své stávající situaci (návazné služby, finanční zabezpečení, doklady)
 • povědomí, jak uplatňovat svá práva, oprávněné zájmy a osobní záležitosti (vztahové záležitosti, zaměstnání, bydlení)

Ve vztahu k veřejnosti usilujeme o:

 • informování a spolupráci s veřejností
 • minimalizování předsudků a negativního hodnocení osob bez domova
 • prevenci sociálně - patologických jevů
 • zmírňování negativních dopadů, které jsou spjaty s problematikou osob bez domova

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby starší 18 let, které jsou bez přístřeší, nebo jsou ohroženy ztrátou bydlení.

 

OTEVÍRACÍ DOBA od října do března:

PONDĚLÍ: 8.00 – 15.00

ÚTERÝ: ZAVŘENO

STŘEDA: 8.00 – 15.00

ČTVRTEK: 8.00 – 15.00

PÁTEK: 8.00 – 15.00

 

OTEVÍRACÍ DOBA  od dubna do září:

PONDĚLÍ: 9.00 – 14.00

ÚTERÝ: ZAVŘENO

STŘEDA: 9.00 – 14.00

ČTVRTEK: 9.00 – 14.00

PÁTEK: 9.00 – 14.00

 

OKAMŽITÁ KAPACITA SLUŽBY: 8 klientů

ZÁSADY SLUŽBY

 1. Dodržování lidské důstojnosti - zaměstnanci jsou vázáni Listinou základních práv a svobod, a to jak ve vztahu k uživatelům, tak ve vztahu k veřejnosti. Dále jsou zaměstnanci vázáni Etickým kodexem, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.
 2. Individuální určení potřeb uživatele – zaměstnanci v rámci individuálního plánování služby zjišťují, jaké jsou aktuální potřeby, přání a cíle uživatele, přičemž jsou schopni na tyto potřeby pružně reagovat. Klademe zřetel na individuální odlišnosti mezi jednotlivými uživateli a respektujeme osobnostní předpoklady každého z nich. Na uživatele pohlížíme v souvislostech, nikoli pouze v dílčích aspektech.
 3. Podpora rozvoje samostatnosti a posílení sociálního začleňování – s uživatelem je pracováno tak, aby se neprohlubovala jeho závislost na poskytované službě, ale naopak, aby se učil v co největší míře přebírat odpovědnost za vlastní osobu a využíval běžně dostupné veřejné služby.
 4. Motivace k překonání nepříznivé sociální situace – zaměstnanec se snaží vést rozhovor s klientem tak, aby klient získal náhled na svou situaci. Při zjišťování aktuálních potřeb, přání a cílů klienta se zajímá a poukazuje na to, co se klientovi již na cestě ke splnění jeho cíle podařilo, jakým způsobem se mu to podařilo, co a kdo mu při tom pomohl (zdroje klienta), přičemž tyto informace mohou být klientovi následně užitečné ke stanovení si malého kroku směrem k cíli.
 5. Svoboda volby - každý uživatel si sám volí způsob řešení své situace. Pracovníci uživateli mohou pouze navrhnout nebo doporučit určitý postup a upozornit ho na případné důsledky jeho jednání.
 6. Mlčenlivost – všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích a skutečnostech, které se dozvěděli při výkonu svého povolání.
 7. Odbornost a týmová práce – klademe důraz na pravidelné vzdělávání pracovníků v přímé péči, vzájemnou komunikaci (sdílení informací), koordinaci práce, pravidelné porady, supervize a jednotný pracovní postup.
 8. Rovný přístup ke všem uživatelům – dbáme na jednotný pracovní postup pracovníků v přímé péči. Všichni uživatelé mají stejná práva a povinnosti.
Podpořte nás
 

Naše děti v Kongu

 
 
Výdejní místo Zásilkovny

Výdejní místo Zásilkovny

Pondělí

9:00-11:30   12:30-17:00

Úterý 9:00-11:30   12:30-17:00
Středa 9:00- 11:30  12:30-17:00
Čtvrtek 9:00-11:30   12:30-17:00
Pátek 11:00-13:00  14:00-17:00
Sobota ZAVŘENO
Neděle  ZAVŘENO
 

Tříkrálová sbírka 2017

Náš výtěžek
157 709 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR