SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 

Poslaní služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované v terénu nebo ambulantně, pomáhají zmírnit nebo omezit negativní důsledky, ke kterým dochází při vývoji dětí z rodin nacházejících se v nepříznivé životní situaci. Individuálním přístupem, orientací v dané problematice aporozumění jejich životní situaci, nastavujeme individuální kroky k dosažení očekávaných řešení. Podporujeme rodiny v jejich snaze o změnu této situace a zdravý vývoj dětí, vedeme je ke schopnosti zvládat nepříznivé situace vlastními silami. Propojením s ostatními službami Charity dosahujeme přijatelných řešení nastalých situací a problémů a společně nacházíme východiska z nich pomocí sociálního poradenství a odborných programů.
 

Cíle poskytované sociální služby

Cílem Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v oblasti charity Kralupy nad Vltavou je spokojená a fungující rodina, kde dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů:
  • na základě individuálních potřeb napomáhat klientům zmírnit jejich nepříznivou sociální situaci pomocí a podporou pracovníků
  • vytvářením vhodných příležitostí umožnit klientům v maximální možné míře uplatňovat vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi je poskytována rodinám s nezaopatřenými dětmi a těhotným ženám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokážou samy bez pomoci překonat, a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dětí.
 
Do okruhu osob, kterým je sociální služba určena patří nezaopatřené děti a mládež do 26 let věku při soustavné přípravě na budoucí povolání, které žijí v rodinách ohrožených společensky nežádoucími jevy.
 

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci Charity Kralupy nad Vltavou při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, jsou vázáni mlčenlivostí a vycházejí z obecně platných základních norem respektujících
lidská práva. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány bezplatně v bezproblémově dostupném místě na území Statutárního města Kralupy nad Vltavou a okolí.
 
Individuální přístup – služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce
 
Lidská důstojnost – klient služby je vnímán jako partner, nikoli pouze jako pasivní příjemce pomoci
 
Rozvoj samostatnosti – podpora schopnosti klienta samostatně řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami
 
Dodržování lidských práv a základních svobod – respektování práva klienta rozhodovat o svém životě, zároveň jej vést k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí
 
Kvalita poskytovaných služeb – odbornou činnost vykonává okruh pracovníků, kteří splňují podmínky bezúhonnosti, zdravotní a odborné způsobilosti
 
Transparentnost – pracovníci jednají vždy s klientem, vysvětlují náležitosti služby, tak aby jim klient správně porozuměl

 

Základní činnosti poskytované v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarání osobních záležitostí.
 

Čas, místo a forma poskytování služby

 

TERÉNNÍ FORMA

  • po předchozí domluvě pondělí-pátek 8-17 hodin
  • v oblasti Kralup nad Vltavou a blízkém okolí, maximálně však do 25 km od poskytovatele služby
 

AMBULANTNÍ FORMA

  • bez předchozí domluvy pondělí a středa 8-11 hodin
  • po předchozí domluvě pondělí–pátek 8-17 hodin
na adrese Riegrova 173/4, Kralupy nad Vltavou
 

Klienti mohou využívat telefonické konzultace s pracovníky SAS na číslech:

Jitka Kňazovická (vedoucí služby) - 606 613 016
Klára Faltová Dis. (sociální pracovnice) - 734 283 098

 
Sociálně aktivizační služby poskytujeme zdarma.

 

SAS

SAS
SAS

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 
Podpořte

DMS FCHKRALUPY 30
DMS FCHKRALUPY 60
DMS FCHKRALUPY 90

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč,
Farní charita kralupy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Děkujeme!

Vše o DMS na www.darcovskasms.cz

ZAŠLETE DMS NA ČÍSLO 87 777

 
 

Naše tréninková kavárna

logo

 
 

Naše děti v Kongu