Informace o sociální službě pro zájemce a uživatele

Poradenské centrum je sociální služba poskytována Charitou Kralupy nad Vltavou, poskytuje základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.

Sociální poradenství

 • Základní sociální poradenství
  • je základní činností všech sociálních služeb
  • v rámci něho poskytujeme osobám potřebné informace k řešení jejich nepříznivé situace
 • Odborné sociální poradenství
  • v rámci něhož poskytujeme:
   • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
   • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
   • sociálně terapeutické činnosti

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

PORADENSKÉ CENTRUM

Charita Kralupy nad Vltavou, Sokolská 139, 278 01 Kralupy nad Vltavou

Email: Y.AD8ec6LTAk93-7~gBC-W7r

Telefon: 606 613 018

Soňa Malíková, pracovník v sociálních službách,

Bc. Dominika Míková, sociální pracovník, tel.: 737 386 753

Kancelář poradny se nachází v přízemí budovy. Ke vstupu do budovy je nutné použít zvonek umístěný u dveří do budovy. Venkovní prostor i prostor poradny je monitorován kamerovým systémem.

Kontaktovat nás můžete osobně v kanceláři služby, telefonicky, emailem, poštou.

 

Provozní doba:

PO     8:00 – 12:00    12:30-    16:00     

ÚT    dle předchozí domluvy     

ST    8:00 -12:00       12:30 – 16:00

ČT   8:00 -12:00       12:30-   14:00

PÁ   8:00 – 12:00     12:30 - 14:00

 

Do poradny můžete přijít bez objednání. Objednaní jedinci jsou přijímáni přednostně.

Objednat se můžete:

Forma poskytování:

 • ambulantní formou, kdy klient přichází za poradcem do kanceláře
 • služby je poskytována na základě ústní dohody
 • vše může probíhat anonymně, sociální služba je poskytována zdarma

Před poskytováním služby  je zájemce seznámen s následujícím:

 • druhem služby
 • rozsahem poskytování služby
 • ujednáním vnitřních pravidel služby
 • výpovědními důvody a dobou
 • pravidly pro podávání stížností
 • informacemi o zpracováním osobních údajů

Na základě dohody je pak je klient zařazen do elektronické databáze a při opakované návštěvě je již pouze elektronicky zaznamenán jeho požadavek a průběh řešení.

Cíl, průběh a hodnocení poskytované služby je vždy zaznamenáván v elektronické podobě.

 Neposkytujeme:

 • finanční služby
 • výpočty daní, poplatků, důchodů, dávek, dovolených
 • daňové poradenství
 • právní poradnu a kancelář
 • nenahrazujeme specializované poradny (psycholog, manželská poradna apod.)

S čím se na nás můžete obrátit:

 • Pracovněprávní vztahy:
  • pomoc při sepsání životopisu
  • pomoc při řešení nezaměstnanosti
  • poskytnutí poradenství v systému vzdělávání
 • Sociálněprávní vztahy:
  • orientace vsociálním systému
  • rodinná problematika
 • Pomoc při řešení zadluženosti
 • Běžné záležitosti:
  • vysvětlení obsahu dokumentů
  • vyplnění složenek
  • vyhledávání kontaktů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Co je naší snahou a jak můžeme také pomoci:

 • pomoci vám s problémem nebo najít odborníka, který se bude vaším problémem zabývat
 • zprostředkovat vám bezplatné konzultace s právníkem nebo s dluhovým poradcem dle nastavených pravidel
 • umožnit bezplatné využití počítače umístěného v prostorách naší kanceláře dle nastavených pravidel
 • umožnit bezplatné zavolání z mobilního telefonu dle nastavených pravidel

Vnitřní pravidla služby

Dodržováním vnitřních pravidel se rozumí:

 • dle svých možností spolupracovat na řešení své nepříznivé sociální situace
 • řádně se omluvit z domluvené schůzky
 • respektovat provozní doby
 • jednat se všemi pracovníky a dalším klienty služby dle pravidel slušného chování
 • chovat se ohleduplně k majetku poskytovatele
 • na osobní schůzku se dostavovat bez příznaku nemoci, v žádném případě pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 • informovat pravdivě pracovníka o své nepříznivé sociální situaci, kterou chce prostřednictvím služby řešit

 Průběh jednání

 • Osobní jednání – dochází k vzájemnému vyjasňování podoby a průběhu poskytování služby. Pracovník zjišťuje požadavky a očekávání zájemce. Pracovník zájemci představí službu a její možnosti, seznámí zájemce ve zkratce s pravidly služby. Na základě sdělených očekávání zájemce vyhodnotí pracovník, zda je poskytovaná služba pro zájemce vhodná. Výsledkem osobního jednání se smluvní uzavření dohody o službě, kdy po její uzavření se ze zájemce stává uživatel služby.
 • Konzultaceprobíhají v kanceláři služby prostřednictvím poradenství. Konzultace mohou probíhat i v podobě emailové nebo telefonické komunikace (zpravidla kromě první konzultace). Doba konzultací je stanovená dle individuální potřeby klienta, přičemž v případě nedostatku času je uživateli nabídnutý jiný termín k dořešení.
 • Ukončení spolupráce – klient může ukončit spolupráci kdykoliv bez udání důvodu. Poskytovatel má právo ukončit spolupráci z důvodu agresivního, hrubého chování klienta; nerespektování pravidel organizace; dlouhodobého nevyužívání sociální služby klientem (doba delší než 6 měsíců).

Uživatel má právo na:

 • důstojné prostředí v místě poskytování služby
 • dodržování povinnosti mlčenlivosti
 • svobodné rozhodování
 • informace o poskytované službě
 • nahlížení do dokumentace, popřípadě si vyžádat výpis z dokumentace
 • podání stížnosti, přičemž pravidla pro její podání jsou k dispozici v kanceláři
 • ochranu osobních údajů v souladu s právními předpisy

Pravidla právní poradny

 1. Případ uživatele – uživatel sdělí pracovníkovi poradny svou zakázku (věc, téma, oblast, kterou chce s právníkem probrat)
 2. Vyhodnocení pracovníkem – pracovník vyhodnotí zakázku uživatele a popřípadě objedná klienta do právní poradny

Každý z uživatelů právní poradny bere na vědomí následující:

 • kapacita právní poradny je časově a kapacitně omezena
 • pravidelnost konzultací si právník určuje sám (poskytovatel sociální služby je pouze zprostředkovatel)
 • právník poskytuje pouze konzultaci, radu (nikoliv jiné právní služby)
 • pokud má klient jiné požadavky domlouvá se přímo s právníkem a dohaduje další požadavky s vědomím, že tato služba je již zpoplatněna podle ceníku právníka

Pravidla dluhového poradenství

 1. Případ uživatele – uživatel sdělí pracovníkovi porady zakázku
 2. Vyhodnocení pracovníkem – pracovník vyhodnotí zakázku uživatele a popřípadě objedná klienta do dluhové poradny
 3. Následná spolupráce – dále většinou s dluhovou poradnou spolupracuje uživatel sám

Nouzové a havarijní situace

 • Uživatel se řídí pokyny pracovníka poradny. Informace o řešení nouzových a havarijních situací jsou vyvěšeny v prostorách poradny a jsou součástí Vnitřních pravidel.