Finanční dary

Jednou z forem vaší pomoci je poskytnutí finančního daru naší Charitě. Finance můžete věnovat na tyto služby: Azylový dům pro matky a rodiny s dětmi,  Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova, Nízkoprahový klub pro děti a mládež, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (doučování, poradenství pro rodiny), Sociální poradenství, Sociální rehabilitace (secondhand Šuplík, šicí a keramická dílna).

 • Finanční dary můžete zaslat na účet Charity Kralupy u Komenční banky 51-6442530217/0100. Variabilní symbol, prosíme, uveďte jeden z následujících:
  • dar pro Charitu Kralupy bez určení účelu: 2001
  • podpora pro azylový dům pro matky a rodiny s dětmi: 1792
  • podpora pro nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova: 9451
  • podpora pro nízkoprahový klub pro děti a mládež: 2166
  • podpora pro sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: 5909
  • podpora pro sociální poradenství: 4718
  • podpora pro sociální rehabilitaci: 1083
  • podpora pro sociální podnik secondhand Šuplík: 2222
  • podpora pro sociální podnik šicí dílna: 1111
  • podpora pro sociální podnik keramická dílna: 3333
  • podpora pro tréninkovou kavárnu Rígrovka4444
 • Můžete získat daňovou výhodu:
  • Fyzické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (podle § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu).
  • Právnické osoby si od základu daně mohou odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně již sníženého o jiné odečitatelné položky. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (podle § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu).

Pokud chcete díky svému daru získat daňovou výhodu, vystavíme vám na vyžádání potvrzení o daru nebo s Vámi uzavřeme darovací smlouvu.

Velice vám děkujeme za případnou pomoc.